ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO TECHNIKUM Nr 7

 1.    O przyjęciu do klasy pierwszej technikum   mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2.    O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria :

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego – wynik  przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2

b) oceny z języka polskiego , matematyki, j. obcego którego nauka będzie kontynuowana w szkole ponadgimnazjalnej oraz geografii przeliczone na punkty

 

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Język polski

2

8

14

17

18

Matematyka

2

8

14

17

18

Język obcy

2

8

14

17

18

Geografia

2

8

14

17

18

        c) świadectwo gimnazjum z wyróżnieniem  - 7 pkt

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

 • tytuły laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami wojewódzkimi , ponadwojewódzkimi , ogólnopolskimi, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego   do międzynarodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , wymienionych na
 • świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

  3.Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego – max 100pkt

  4.Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200pkt

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 32.
 1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

TECHNIKUM NR 7

 

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód: Technik przemysłu mody

 

 

Terminy

Działania i dokumenty

od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 5 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków   lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym

6 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 6 lipca 2018r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 6 lipca do

12 lipca 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych

 

Linki Kuratorium Oświaty:

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa   klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
 4. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:
  1. Egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
  2. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
 5. Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.
 6. Zasady przyznawania punktów za egzamin.

Zagadnienie egzaminacyjne

Liczba punktów za oceny

Rysunek

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

dostateczny - 3 pkt

dopuszczający- 2 pkt

Malarstwo

Kompozycja przestrzenna (rzeźba)

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem za egzamin

Max 24 pkt

    7. Wyniki egzaminów wstępnych ogłaszane są w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów; lista przyjętych do szkoły - po dostarczeniu orginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

    8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania       rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

  

 1. Nie ma naboru elektronicznego.

Wniosek podania o przyjęcie do Liceum Plastycznego podanie.pdf

 Dodatkowy dokument "Przetwarzanie danych osobowych" oświadczenie.pdf

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM PLASTYCZNEGO

Zawód: Plastyk

 

Specjalność:

 1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 18 czerwca 2018r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

19 czerwca 2018r.

godz. 8.30

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby (3x60 minut) oraz rozmowa kwalifikacyjna (10 minut)

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

20 czerwca 2018r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 22 do 26 czerwca 2018r.

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

- Oryginał świadectwa ukończenia

gimnazjum lub świadectwa klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej

- Oryginał zaświadczenia

o   szczegółowych wynikach

egzaminu gimnazjalnego

27 czerwca 2018r.

godz. 12.00

Ogłoszenie   listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

 

Linki Kuratorium Oświaty:

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

Popularne tematy

„Moda na kulturę” z udziałem naszych modelek

„Moda na kulturę” z udziałem naszych modelek

W dniu 09.09.2015r. w Pałacu u Wiśniewskich w Piekarach Śląskich w ramach cyklu „MODA NA KULTURĘ” pod honorowym patronatem Pani Czytaj więcej
eTwinning

eTwinning

Projekt e-twinning „Shakespeare Reimagined” Kolejny projekt międzynarodowy, tym razem koordynowany przez szkołę artystyczną ze Słowenii, związany jest z 400- setną Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 1 września 2015 roku uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016 Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97