ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
 4. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:
 5. a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 6. Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.
 7. Zasady przyznawania punktów za egzamin.

Zagadnienie egzaminacyjne

Liczba punktów za oceny

Rysunek

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

dostateczny - 3 pkt

dopuszczający- 2 pkt

Malarstwo

Kompozycja przestrzenna (rzeźba)

Razem za egzamin

Max   18 pkt

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

          Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
 2. Nie   ma   naboru   elektronicznego.

Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

podania lp 2021 informacja RODO

 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

 Specjalność:

 1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 21 czerwca 2021r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej(odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

22 czerwca 2021r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby (3x60 minut)

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

24 czerwca 2021r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 25 czerwca do 23 lipca 2021r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

- Oryginał świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

- Oryginał zaświadczenia

o wynikach

egzaminu ósmoklasisty

26 lipca 2021r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie   listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

Popularne tematy

Plener klasy 1 LP

Plener klasy 1 LP

Na swój pierwszy plener uczniowie klasy ILP wraz z p. I. Grund-Markusik, p. A. Andryszczakiem i p. M. Wroną wybrali Czytaj więcej

Informacja 4 czerwca

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku sekretariat naszej szkoły będzie NIECZYNNY. Czytaj więcej
Kursy przygotowujące kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Kursy przygotowujące kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Zapraszamy na bezpłatne kursy i konsultacje przygotowujące kandydatów do klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych. Materiały potrzebne na warsztaty: rzeźba - nożyk, Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151