REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  ZSAP

 

Zagadnienia ogólne 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, rodzice na podstawie karty ucznia lub dowodu osobistego.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły stają się czytelnikami na podstawie dokonanego przez siebie zgłoszenia.

Funkcje biblioteki 

 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji czytelniczej w szkole: dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców.

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

 1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

 1. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • - księgozbiór podręczny i wydawnictwa informacyjne,
 • - podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów,
 • - lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • - lektury uzupełniające do języka polskiego,
 • - literaturę popularnonaukową i naukową,
 • - wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • - wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • - odpowiednią prasę dla młodzieży oraz nauczycieli,
 • - podstawowe wydawnictwa z psychologii, pedagogiki i dydaktyki różnych        przedmiotów nauczania,
 • - materiały multimedialne i audiowizualne;

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują:

 • profil szkolny,
 • zainteresowania użytkowników,
 • możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek,
 • inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne;

Czas pracy biblioteki:

 1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie                     z organizacją roku szkolnego, tj. od września do czerwca,
 2. zbiory biblioteki udostępniane są w dniach i w godzinach jej pracy, które corocznie ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 3. informacja o dniach i godzinach pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach biblioteki.

Prawa i obowiązki czytelników

§5

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Książki wypożycza się osobiście, wypożyczyć je można jedynie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów bibliotecznych. Prośbę       o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.
 6. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ja wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 10 dni  przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie którzy do tego terminu nie oddają wypożyczonych książek mogą zostać ukarani na podstawie ,,Regulaminu punktowego oceniania uczniów z zachowania”.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do potwierdzenia  karty obiegowej (do pobrania w sekretariacie szkoły), która stwierdza zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom aktywnie działającym w pracach i zadaniach biblioteki mogą być przyznane dyplomy ,nagrody lub punkty do zachowania na koniec roku szkolnego.
 11. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 

§6 

 1. W wypożyczalni i czytelni:

a) obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych,

b) Z czytelni można korzystać w obuwiu zamiennym w okresie obowiązywania jego używania w całej szkole,

b) należy zachować porządek i ład,

c) należy zachować ciszę, nie zakłócać spokoju innym,

d) po skończonej pracy należy odnieść książki lub inne materiały na miejsce.

e) zabrania się wnoszenia okryć wierzchnich,

f) z czytelni może korzystać każdy po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości i

          wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

g) w czytelni użytkownik może korzystać z całości księgozbioru biblioteki.

 

§7 

 1. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu służą czytelnikom.
 2. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel bibliotekarz.
 3. Uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi cel korzystania ze stanowiska komputerowego.
 4. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 6. Możliwe jest drukowanie i kopiowanie pojedynczych egzemplarzy materiałów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz może natychmiast przerwać pracę ucznia.
 8. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania wynikłe z nieprawidłowego użytkowania odpowiada finansowo użytkownik – czytelnik.

Przepisy końcowe

§8 

Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem pracy biblioteki oraz godzinami udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 31 sierpnia 2016

Popularne tematy

Przygotowania do wyjazdu

Przygotowania do wyjazdu

Od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia przygotowujące uczestników projektu pt. „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” do pobytu w Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

Rozdanie świadectw odbędzie się 21 czerwca 2024 roku o godz. 11.30. Lp. Klasa Wychowawca Sala 1.      I a LSP Czytaj więcej

Egzaminy wstępne LSP

Przypominamy, że egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych odbędzie się   18 czerwca 2024r. o  godzinie 9.00   Na egzamin Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211