ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

      3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

      4. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:

           a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

           b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

      5. Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

          Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
 1. Nie ma naboru elektronicznego.

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

Specjalność:

 1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna
 3. fotografia i film, specjalizacja – animacja komputerowa

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 16 czerwca 2023r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej(odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

21 czerwca 2023r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

(3x90 minut) – gr. I

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych – gr. II

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

22 czerwca 2023r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

(3x90 minut) – gr. II

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych – gr. I

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

26 czerwca 2023r.

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 26 czerwca do

28 czerwca 2023r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

30 czerwca 2023r.

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

do 5 sierpnia 2023r. do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

TECHNIKUM Nr 7

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b) oceny z języka polskiego , matematyki, j. obcego którego nauka będzie kontynuowana w szkole ponadpodstawowej oraz informatyki przeliczone na punkty,

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d)szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowejuzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 

 • uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 32
 2. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

TECHNIKUM NR 7

 Zawód:           Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

                        Technik stylista                               

Terminy

Działania i dokumenty

od 15 maja do

19 czerwca 2023r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

od 23 czerwca do

10 lipca 2023r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 10 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków   poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego   komisji rekrutacyjnej   czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 17 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

18 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 18 lipca do

20 lipca 2023r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe   skierowania na badania lekarskie

od 18 lipca 2023r. do 25 lipca 2023r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie   do szkoły ponadpodstawowej, a także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

26 lipca 2023r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Popularne tematy

Zasady przyjęć dla kandydatów do Technikum oraz Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2024/2025

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym Czytaj więcej

"Olimpijski szyk" - powiatowy konkurs plastyczny

Regulamin konkursu Olimpijski Szyk Karta zgłoszenia konkursu Olimpijski Szyk Załącznik nr 1 - Sylwetka Załącznik nr 2 - Koszulka Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202