ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

 LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

 

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

3.Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

4.Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:

 1. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

5.Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

.

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. a)  wielodzietność rodziny kandydata,
  b)  niepełnosprawność kandydata,
  c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
 1. Nie   ma   naboru   elektronicznego.

Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

 

Specjalność:

 1. projektowanie użytkowe, specjalizacja – projektowanie przestrzeni
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna
 3. fotografia i film, specjalizacja – animacja komputerowa

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 14 czerwca 2024 r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej (odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

18 czerwca 2024 r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

(3x90 minut) –

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

21 czerwca 2024 r.

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych)

 

od 21 czerwca do

25 czerwca 2024 r.

do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

28 czerwca 2024 r.

godz. 13.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

(ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z RÓŻNYMI DZIEDZINAMI SZTUK PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

 1. Kolory podstawowe, pochodne, dopełniające. Koło barw.
 2. Dziedziny sztuk plastycznych. Przykłady z wybranych epok artystycznych.
 3. Najpopularniejsze techniki malarskie. Przykłady.
 4. Twórczość wybranego artysty.
 5. Kompozycja, rodzaje kompozycji.
 6. Perspektywa, rodzaje.
 7. Muzea w naszym regionie.
 8. Epoki artystyczne.
 9. Mistrzowie renesansu – wybrany artysta.
 10. Główne osiągnięcia sztuki greckiej.

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

TECHNIKUM Nr 7

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • oceny z języka polskiego , matematyki, j. obcego, którego nauka będzie kontynuowana

w szkole ponadpodstawowej oraz informatyki w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej i plastyki w zawodzie technik stylista, przeliczone na punkty,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 1. Ustala się limit miejsc:

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 16

- technik stylista - 16

 1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny.

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

TECHNIKUM NR 7

 

Zawód:           Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

                        Technik stylista

Terminy

Działania i dokumenty

od 13 maja do

17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

od 21 czerwca do

5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków     poświadczonych w oświadczeniach lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12 lipca do

16 lipca 2024r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe   skierowania na badania lekarskie

od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19 lipca 2024r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Popularne tematy

Przygotowania do wyjazdu

Przygotowania do wyjazdu

Od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia przygotowujące uczestników projektu pt. „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” do pobytu w Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

Rozdanie świadectw odbędzie się 21 czerwca 2024 roku o godz. 11.30. Lp. Klasa Wychowawca Sala 1.      I a LSP Czytaj więcej

Egzaminy wstępne LSP

Przypominamy, że egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych odbędzie się   18 czerwca 2024r. o  godzinie 9.00   Na egzamin Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211