REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  ZSAP

 

Zagadnienia ogólne 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, rodzice na podstawie karty ucznia lub dowodu osobistego.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły stają się czytelnikami na podstawie dokonanego przez siebie zgłoszenia.

Funkcje biblioteki 

 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji czytelniczej w szkole: dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców.

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

 1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

 1. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • - księgozbiór podręczny i wydawnictwa informacyjne,
 • - podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów,
 • - lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • - lektury uzupełniające do języka polskiego,
 • - literaturę popularnonaukową i naukową,
 • - wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • - wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • - odpowiednią prasę dla młodzieży oraz nauczycieli,
 • - podstawowe wydawnictwa z psychologii, pedagogiki i dydaktyki różnych        przedmiotów nauczania,
 • - materiały multimedialne i audiowizualne;

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują:

 • profil szkolny,
 • zainteresowania użytkowników,
 • możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek,
 • inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne;

Czas pracy biblioteki:

 1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie                     z organizacją roku szkolnego, tj. od września do czerwca,
 2. zbiory biblioteki udostępniane są w dniach i w godzinach jej pracy, które corocznie ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 3. informacja o dniach i godzinach pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach biblioteki.

Prawa i obowiązki czytelników

§5

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Książki wypożycza się osobiście, wypożyczyć je można jedynie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów bibliotecznych. Prośbę       o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.
 6. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ja wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 10 dni  przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie którzy do tego terminu nie oddają wypożyczonych książek mogą zostać ukarani na podstawie ,,Regulaminu punktowego oceniania uczniów z zachowania”.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do potwierdzenia  karty obiegowej (do pobrania w sekretariacie szkoły), która stwierdza zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom aktywnie działającym w pracach i zadaniach biblioteki mogą być przyznane dyplomy ,nagrody lub punkty do zachowania na koniec roku szkolnego.
 11. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 

§6 

 1. W wypożyczalni i czytelni:

a) obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych,

b) Z czytelni można korzystać w obuwiu zamiennym w okresie obowiązywania jego używania w całej szkole,

b) należy zachować porządek i ład,

c) należy zachować ciszę, nie zakłócać spokoju innym,

d) po skończonej pracy należy odnieść książki lub inne materiały na miejsce.

e) zabrania się wnoszenia okryć wierzchnich,

f) z czytelni może korzystać każdy po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości i

          wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

g) w czytelni użytkownik może korzystać z całości księgozbioru biblioteki.

 

§7 

 1. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu służą czytelnikom.
 2. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel bibliotekarz.
 3. Uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi cel korzystania ze stanowiska komputerowego.
 4. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 6. Możliwe jest drukowanie i kopiowanie pojedynczych egzemplarzy materiałów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz może natychmiast przerwać pracę ucznia.
 8. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania wynikłe z nieprawidłowego użytkowania odpowiada finansowo użytkownik – czytelnik.

Przepisy końcowe

§8 

Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem pracy biblioteki oraz godzinami udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 31 sierpnia 2016

 

 • W bibliotece znajdują się materiały, w których podane są przykłady sporządzania bibliografii załącznikowych, poparte czytelnymi przykładami konkretnych zapisów bibliograficznych: druków zwartych, czasopism, reprodukcji dzieł artystycznych, utworów muzycznych, nośników elektronicznych i stron internetowych.
 • Na życzenie czytelnik może też skorzystać z przykładów bibliografii załącznikowej zamieszczonych w pracach dyplomowych uczniów LP
 • Na co dzień udzielane są maturzystom ustne informacje na temat sporządzania bibliografii załącznikowych, porady w zakresie wyboru tematu prezentacji dostępnych w bibliotece materiałów, sposobów korzystania ze stron internetowych pomocnych do przygotowania się do egzaminu maturalnego.
 • Maturzyści znajdują w bibliotece materiały pomocne w przygotowaniu się do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych: informatory, biuletyny, repetytoria, słowniki motywów literackich, przewodniki po lekturach szkolnych, leksykony, encyklopedie itp. Maturzysta znajdzie też informatory na studia wyższe oraz ulotki z informacjami o różnych uczelniach.
 • Uczniowie klas maturalnych korzystali we wrześniu 2014r. z lekcji bibliotecznych przeprowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach. Lekcje były w całości poświęcone zasadom tworzenia bibliografii załącznikowych. Przy okazji uczniowie nasi zapoznali się z systemem gromadzenia i udostępniania zbiorów w czytelni naukowej. Znajomość metod wyszukiwania bibliografii będzie im niezbędna do pisania prac maturalnych z języka polskiego.

18 maja br.w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Tarnowskich Górach nastąpiło uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu „Książka jest sztuką”.
Jak informują organizatorzy tj. Urząd Miejski
i Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach —
„celem konkursu jest wykonanie książki, która jest
przestrzennym obiektem plastyczno-literackim”,
a więc najważniejszym elementem pracy powinien być
„kształt wizualny książki, a nie literacka zawartość”.

W konkursie tym od paru lat biorą udział uczniowie
naszej szkoły. I w tym roku w swojej grupie wiekowej
byli bezkonkurencyjni!
A oto wyniki:
I miejsce — Weronika Fejdasz
                 Aneta Opioła
II miejsce — Dominika Śliwińska
                  Natalia Kuna
III miejsce — Martyna Janic

Zwyciężczyniom z kl. II LP gratulujemy!!!

 

Laureatki konkursu ze swoimi pracami —
Weronika Fejdasz i Aneta Opioła (ex aequo I miejsce),
Dominika Śliwińska ( II miejsce)

Popularne tematy

Egzaminy wstępne LSP

Przypominamy, że egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych odbędzie się   18 czerwca 2024r. o  godzinie 9.00   Na egzamin Czytaj więcej
„III Międzynarodowy Śląski Festiwal Architektury Sztuki Rzemiosła”

„III Międzynarodowy Śląski Festiwal Architektury Sztuki Rzemiosła”

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe wydarzenie! Już 19 czerwca w godzinach 9:00 do 16:00 odbędzie się „III Międzynarodowy Śląski Festiwal Architektury Czytaj więcej
Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Olimpijski Szyk”

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Olimpijski Szyk”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Olimpijski Szyk” został rozstrzygnięty. Prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych oceniane były w dwóch Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210