ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
 4. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:
 5. a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 6. Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.
 7. Zasady przyznawania punktów za egzamin.

Zagadnienie egzaminacyjne

Liczba punktów za oceny

Rysunek

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

dostateczny - 3 pkt

dopuszczający- 2 pkt

Malarstwo

Kompozycja przestrzenna (rzeźba)

Razem za egzamin

Max   18 pkt

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

          Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
 2. Nie   ma   naboru   elektronicznego.

Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

podania lp 2021 informacja RODO

 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

 Specjalność:

 1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 21 czerwca 2021r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej(odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

22 czerwca 2021r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby (3x60 minut)

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

24 czerwca 2021r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 25 czerwca do 23 lipca 2021r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

- Oryginał świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

- Oryginał zaświadczenia

o wynikach

egzaminu ósmoklasisty

26 lipca 2021r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie   listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

TECHNIKUM Nr 7

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :
 3. a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   b) oceny z języka polskiego , matematyki, j. obcego którego nauka będzie kontynuowanaw szkole ponadpodstawowej oraz informatyki przeliczone na punkty,
 

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Język polski

2

8

14

17

18

Matematyka

2

8

14

17

18

Język obcy

2

8

14

17

18

Informatyka

2

8

14

17

18

   c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
   d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów
   e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30
 1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny.

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

TECHNIKUM NR 7

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Terminy

Działania i dokumenty

od 17 maja do

21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

od 25 czerwca do

14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 14 lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków   poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego   komisji rekrutacyjnej   czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 21 lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

22 lipca 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 22 lipca do

26 lipca 2021r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe   skierowania na badania lekarskie

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    Rekrutacja uczniów do Technikum Nr 7 na

rok szkolny 2020/2021 odbywa się elektronicznie.

 Kandydacie!

Na stronie slaskie.edu.com.pl, zakładasz konto w systemie Nabór szkoły ponadpodstawowe.

UWAGA!!!

Zapoznaj się z nowymi terminami rekrutacji nowymi terminami rekrutacji!!!

 

 Tam znajdziesz ofertę edukacyjną Technikum Nr 7, które  kształci w dwóch zawodach:

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik przemysłu mody

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kierunek ten kształci specjalistów zajmujących się przygotowaniem procesu drukowania.

Jesteśmy  szkołą dającą możliwości zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia zdobywają 2 kwalifikacje  zawodowe tj.:

 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • Drukowanie cyfrowe  i obróbka druków.

Technik przemysłu mody

Kierunek ten umożliwia zdobycie kwalifikacji:

 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zawód przyszłości i niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, pragnących zaistnieć w świecie mody.

Kształci specjalistów w zakresie projektowania, stylizacji i wytwarzania ubiorów. Kierunek daje możliwość przygotowania własnych kolekcji i zaprezentowania w formie profesjonalnych pokazów mody oraz sesji zdjęciowych.

Harmonogram Technikum nr7

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

rok szkolny 2020/2021

(nie ma naboru elektronicznego)

Lista osób zakwalifikowanych

do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych

na rok szkolny 2020-2021

w porządku alfabetycznym

Nazwisko i imię

 1. Bolacka Gabriela
 2. Cyga Nicola
 3. Dudzik Magdalena
 4. Golias Agnieszka
 5. Górecka Agnieszka
 6. Knapik Anna
 7. Kulisz Julia
 8. Miczka Kinga
 9. Nowak Emilia
 10. Porembska Agata
 11. Poturalska Aleksandra
 12. Przyłas Zofia
 13. Skop Joanna
 14. Sokoła Katarzyna
 15. Szopa Alicja
 16. Szymik Lena
 17. Szwajnoch Julia
 18. Waligóra Karolina
 19. Wegehaupt Klaudia
 20. Wieszołek Weronika
 21. Wilk Amelia
 22. Wiśniowska Julia
 23. Zawistowska Oliwia
 24. Zorychta Aleksandra

 

 

Nowy harmonogram rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych!!!

    od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. - składanie dokumentów w sekretariacie szkoły,

   25 czerwca 2020r. godz. 8.30 - egzamin wstępny z rysunku, malarstwa i rzeźby

   26 czerwca 2020r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej,

   od 10 sierpnia do 13 sierpnia 2020r. - dostarczanie do szkoły dokumentacji (oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty),

   14 sierpnia 2020r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

  

Informacja dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

 

W związku, z zaistniałą sytuacją związaną z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty informujemy, że termin egzaminu wstępnego zaplanowany na 23 czerwca 2020r. godz. 8.30 może ulec zmianie.

Jednocześnie informujemy, że egzamin wstępny będzie obejmował egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej bez rozmowy kwalifikacyjnej.

 

UWAGA!!!

Informacja o ewentualnych zmianach w harmonogramie rekrutacji, terminie egzaminu, organizacji oraz jego przebiegu zostanie podana najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020r.

WAŻNE!!!

Zgłoszenia do szkoły na chwilę obecną można dokonać przez wypełnienie formularza dla kandydata formularz zgłoszenia, a pozostałe dokumenty można dostarczyć w dniu egzaminu:  

-wniosek wypełniony komputerowo,wydrukowany i podpisany własnoręcznie (wniosek)
- podpisana klauzula RODO (RODO)
- 3 zdjęcia
- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej (jeśli istnieje taka możliwość)
- zaświadczenie lekarskie (jeśli istnieje taka możliwość)

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły:

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych

ul. Legionów 35

42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem "Rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych"

DOKUMENTY DO POBRANIA

RODO
wniosek
RODO
przybory na egzamin

Formularz dla kandydatów

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

 LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

    W związku, z zaistniałą sytuacją zawiązaną z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty informujemy, że termin egzaminu wstępnego oraz jego charakter może ulec zmianie.

Termin egzaminu do Liceum Sztuk Plastycznych

23 czerwca 2020r. godz. 8.30

 

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

3.Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

4.Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:

 1. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.

5.Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

6.Zasady przyznawania punktów za egzamin.

Zagadnienie egzaminacyjne

Liczba punktów za oceny

Rysunek

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

dostateczny - 3 pkt

dopuszczający- 2 pkt

Malarstwo

Kompozycja przestrzenna (rzeźba)

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem za egzamin

Max 24 pkt

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

   1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
   2. Nie ma naboru elektronicznego.

 Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

Zawód: Plastyk

 

Specjalność:

   1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
   2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 22 czerwca 2020r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

23 czerwca 2020r.

godz. 8.30

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby (3x60 minut) oraz rozmowa kwalifikacyjna (10 minut)

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

25 czerwca 2020r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 13 do 20 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

- Oryginał świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

- Oryginał zaświadczenia

o wynikach

egzaminu ósmoklasisty

21 lipca 2020r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie   listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

 EGZAMIN WSTĘPNY - przybory,materiały, zagadnienia.

Na egzaminy wstępne należy przynieść:

   - blok techniczny format A3
   - dowolne farby
   - pędzle
   - naczynie na wodę
   - klamerki do przypinania pracy
   - do wyboru: ołówki, węgiel, sepia lub tusz
   - nóż stołowy lub narzędzia do modelowania w glinie
   - odzież ochronną.

Ponadto można przynieść teczkę z własnymi pracami plastycznymi wykonanymi w różnych technikach.


ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ
(ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z RÓŻNYMI DZIEDZINAMI SZTUK PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJUM)
   1. Kolory podstawowe, pochodne, dopełniające. Koło barw.
   2. Dziedziny sztuk plastycznych. Przykłady z wybranych epok artystycznych.
   3. Najpopularniejsze techniki malarskie. Przykłady.
   4. Twórczość wybranego artysty.
   5. Kościół romański a gotycki. Różnice, przykłady.
   6. Szeroka i wąska gama barw.
   7. Kompozycja, rodzaje kompozycji.
   8. Perspektywa, rodzaje.
   9. Wybrane dzieło sztuki. Osobiste wrażenia.
  10. Muzea w naszym regionie.
  11. Epoki artystyczne.
  12. Mistrzowie renesansu – wybrany artysta.
  13. Wybrane dzieła sztuki polskiej.
  14. Główne osiągnięcia sztuki greckiej.ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

TECHNIKUM Nr 7 w roku szkolnym 2020/2021

   1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
   2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :
   • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   • oceny z języka polskiego , matematyki, j. obcego którego nauka będzie kontynuowana

w szkole ponadpodstawowej oraz informatyki przeliczone na punkty,

 

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Język polski

2

8

14

17

18

Matematyka

2

8

14

17

18

Język obcy

2

8

14

17

18

Informatyka

2

8

14

17

18

   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
   • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów

   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
   1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt
   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
   1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 24.
   1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

TECHNIKUM NR 7 w roku szkolnym 2020/2021

 

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód: Technik przemysłu mody

 

Terminy

Działania i dokumenty

od 11 maja do

23 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

od 26 czerwca do

30 czerwca 2020r.

godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 24 czerwca 2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków     poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych   z ustaleniem tych okoliczności

do 10 lipca 2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

13 lipca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 lipca do

14 lipca 2020r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe     skierowania na badania lekarskie

od 13 lipca do

20 lipca 2020r.

do godz. 15

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach   egzaminu zewnętrznego, o ile   nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły   prowadzącej kształcenie   zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21 lipca 2020r.

do   godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych

Popularne tematy

WYCIECZKA PRM Ludźmierz-Pyzówka- Zakopane

   W dniach 7 do 9 czerwca odbyła się wycieczka na Podhale organizowana przez Powiatową Reprezentację Młodzieży Starostwa Tarnogórskiego. Wycieczka Czytaj więcej
Plener klasy 1 LP

Plener klasy 1 LP

Na swój pierwszy plener uczniowie klasy ILP wraz z p. I. Grund-Markusik, p. A. Andryszczakiem i p. M. Wroną wybrali Czytaj więcej

Informacja 4 czerwca

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku sekretariat naszej szkoły będzie NIECZYNNY. Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151